Guia de preus dels Serveis jurídics

Afiliats i afiliades
10% de comissió sobre les quantitats vençudes fruit de la reclamació efectuada. S’hi inclouen els CMAC i Reclamacions prèvies
Consultes i escrits
 Gratuïts per a afiliats/des amb més de 6 mesos o més d’antiguitat d’afiliació. En cas contrari la tarifa serà de 20€.
Sancions disciplinàries
50€ de provisió de fons no descomptables en iniciar-se el procediment. En cas d’haver quantitat econòmica derivada del procediment s’aplicarà la comissió establerta.
Per a delegats/des de la CSC 0€ si la sanció està relacionada amb la representació unitària dels treballadors.
Temes no econòmics
 Vacances, classificació professional, reconeixement de dret i d’altres… 80€ per treballador/a.
Conflictes col·lectius
0€ per a afiliats/des més un 10% de comissió en cas de sentència condemnatòria a abonar quantitats econòmiques.
Seguretat social / SEPE
10%  dels guanys retroactius derivats de la reclamació efectuada a data de la sentència en cas que hi hagin.
A més, s’apliquen els trams següents pels guanys econòmics obtinguts en el primer any immediatament posterior a la sentència:
a/ Incapacitat permanent parcial:
7,5% de l’import total de la quantitat indemnitzatòria fixada a la sentència.
b/ Incapacitat permanent total / Incapacitat permanent absoluta / Gran invalidesa:
Més de 1.500€: 9%
Més de 1200€: 8%
Més de 900€: 7%
Més de 600€: 6%
Més de 500€: 5%
Menys de 500€: 0%
Els imports de referència són mensuals i resultants del reconeixement de la situació d’incapacitat.
Execució i FOGASA
Pagament de 50€ en concepte de provisió de fons que seran descomptats de la comissió final.
Recursos
  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: 70€
  • Tribunal Supremo: 100€
  • Impugnació de recursos: 50€

Els preus dels recursos són independents de la comissió.

 Administratiu / Contenciós
  • Consultes: 0 €
  • Reclamació patrimonial: 20€ a l’inici del procediment en concepte de provisió de fons (no recuperables).
  • Recursos d’alçada i altres recursos administratius: 50€
  • Demanda: 100€
  • Recursos contenciosos: 100€
  • Impugnació recursos contenciosos: 70€

Aquestes quantitats són acumulables i no descomptables. En cas d’obtenir quantitat econòmica derivada del procediment la comissió serà d’un 10% en totes les actuacions exposades dins d’aquest apartat.

Els preus per a no afiliats/des no hi figuren en aquesta taula. Podeu descarregar la guia sencera picant ací