Legislació laboral
– Estatut dels treballadors/es refós octubre de 2015 (descarregar)
– Llei orgànica de llibertat sindical (descarregar)
– Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS) (descarregar)
– Llei general de la Seguretat Social (LGSS) (descarregar)
– Estatut del Treballador/a Autònom/a (descarregar)
– Llei de Procediment Laboral (descarregar)
– Reglament d’Eleccions Sindicals (descarregar)
– Llei de Prevenció de Riscos Laborals (descarregar)
– Normativa i criteris de seguretat i salut en el treball (descarregar)
– Llei de conciliació de la vida personal i laboral (descarregar)
– Llei de conciliació vida familiar administracions públiques catalanes (descarregar)
– Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones (descarregar)
– Taula de reformes a l’ET i la LGSS en matèria de gènere (descarregar)

Seguretat i salut laboral/Actuació sindical
– Guia de condicions laborals en neteja (descarregar)
– Estratègia sindical en salut laboral (descarregar)
– Accidents de treball greus i mortals: Protocol d’actuació sindical (descarregar)
– Diccionari laboral (descarregar)
– Com actuar davant d’un acomiadament (descarregar)
– Consells bàsics a l’àmbit laboral (descarregar)
– Permisos, llicències i altres drets (descarregar)

Igualtat de gènere
– Igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral (descarregar)
– Pla d’igualtat a una empresa: guia pràctica d’elaboració, implementació i avaluació (descarregar)
– Guia de permisos de maternitat/paternitat (descarregar)
Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones (descarregar)
– Llei de conciliació de la vida personal i laboral (descarregar)
– Llei de conciliació de vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes (descarregar)
– Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones (descarregar)
– Taula de reformes a l’ET i la LGSS en matèria de gènere (descarregar)