1. Assessorament laboral
2. Serveis jurídics
1. :: Assessorament laboral

La CSC (Confederació Sindical Catalana) disposa d’un equip d‘Acció Sindical i Assessorament Laboral que pot informar-te o assessorar-te sobre qualsevol incidència a la teva feina, càlculs de quantitats, quitances, conflictes personals o col·lectius, salut i seguretat laboral…

El nostre equip compta amb eficiència i experiència en el camp de la Negociació Col·lectiva.

Així mateix el nostre equip d’Acció Sindical i Assessorament Laboral pot assistir-te durant totes les fases dels processos d’eleccions sindicals; des de les fases prèvies fins a l’atenció presencial el dia de les votacions. Davant qualsevol incidència l’equip farà prevaldre el teus drets.

Contacta amb nosaltres

 

2. :: Serveis jurídics
La Confederació Sindical Catalana (CSC) disposa d’un equip d’Assessorament Jurídic que pot vetllar per la defensa dels teus interessos personals o col·lectius.

L’assistència en casos de caire laboral o administratius per als nostres afiliats i afiliades inclou:

Àmbit laboral

 • Consultes
 • Actes de conciliació, compareixences, redacció i presentació de documents.
 • Jutjat social: redacció de demandes i altres documents i assistències a judici
 • Tràmits i formalització de recursos al Tribunal Suprem
 • Impugnacions
 • Presentacions de la Seguretat Social: càlcul i reclamacions
 • Càlcul quitances, edarreriments, etc…
 • Actuacions davant l’empresa, Inspecció de Treball i Seguretat Social

Àmbit Administratiu

 • Escrits i sol·licituds
 • Recursos aministratius: redacció i presentació
 • Recursos contenciosos administratius ordinaris, en primera i segona instància.
 • Recursos contenciosos administratius abreujats, en primera i segona instància.

Nota:
Tots els aspectes i accions exposades anteriorment són regulats per la Guia del preus dels Serveis jurídics de la CSC.