Les pensions es revaloritzaran només un 0,25% en 2015, segons contempla el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any.

Les pensions es revaloritzaran només un 0,25% en 2015, segons contempla el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al proper any.

pensió mínima de jubilació

jubilació amb 65 anys import mensual import anual
amb cònjuge a càrrec 782,85 10.959,93
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 634,48 8.882,75
amb cònjuge no a càrrec 601,80 8.425,21
jubilació menor de 65 anys import mensual import anual
amb cònjuge a càrrec 733,73 10.272,22
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 593,48 8.308,72
amb cònjuge no a càrrec 560,80 7.851,18

pensió per incapacitat permanent

gran invalidesa import mensual import anual
amb cònjuge a càrrec 1.174,33 16.440,60
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 951,87 13.226,23
amb cònjuge no a càrrec 902,75 12.638,52
aboluta o amb 65 anys de edat import mensual import anual
amb cònjuge a càrrec 782,90 10.959,93
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 634,48 8.882,75
amb cònjuge no a càrrec 601,80 8.425,21

 

total amb edat entre 60 i 64 anys import mensual import anual
amb cònjuge a càrrec 733,73 10.272,22
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 593,48 8.308,72
amb cònjuge no a càrrec 560,90 7.852,58
total derivada malaltia comuna menor 60 anys import mensual import anual
amb cònjuge a càrrec 394,58 5.524,18
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 395,58 5.524,18
amb cònjuge no a càrrec 55% base mínima reg 55% base mínima reg

pensió per viduïtat

pensió per viduïtat import mensual import anual
amb càrregues familiars 733,73 10.272,22
amb 65 anys o amb discapacitat = >65% 634,48 8.882,75
entre 60 i 64 anys 593,48 8.308,72
menor de 60 anys 480,30 6.724,17

pensió per orfandat

pensió per orfandat import mensual import anual
per beneficiari/a 193,78 2.712,97
orfandat absoluta
un sol beneficiari/a 674,08 9.437,13
diversos beneficiaris/es (n) 193,78 + 480,30 / n 2.712,97 + 6.724,20 / n
per beneficiari/a menor de 18 anys amb discapacitat > =65% 381,35 5.338,91

pensió a favor de familiars

pensió a favor de familiars import mensual import anual
per beneficiari/a 193,78 2.712,97
si no existeix vídua ni orfe pensionistes
un sol beneficiari/a amb 65 anys 468,47 6.542,20
un sol beneficiari/a menor de 65 anys 441,20 6.161,40
diversos beneficiaris/es (n) 193,78 + 285,81/n 2.712,97 + 4.001,38/n

assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (sovi)

pensions sovi import mensual import anual
vellesa, invalidesa i viudedat 405,72 5.680,10
prestacions sovi concurrents 394,16 5.518,28

límit d’ingresos per a pensió mínima

límit d’ingresos (sense incloure la pensió) import anual
sense cònjuge a càrrec 7.098,43
amb cònjuge a càrrec 8.280,40