Us volem informar que el 24 d’abril es celebrarà una reunió per modificar el reglament del Pla de Pensions dels Empleats del Banc de Sabadell on està previst signar un acord per adaptar, o corregir diversos continguts del mateix.

Punts acordats,

  • Adaptar les especificacions a la normativa de Fons de Pensions derivada del RD62/2018. Es decideix mantenir el Pla de Pensions del Empleats con un producte de previsió a llarg termini, per tant no s’inclouran les noves modificacions, entre d’altres que es puguin efectuar rescats de les quantitats aportades amb antiguitat superiora 10 anys a partir del 2025.
  • Permetre que els partíceps i partíceps en suspens dels col·lectius A i A1 puguin transformar voluntàriament la seva prestació definida integrant-se al col·lectiu G, en qualsevol moment des d’ara. Aquesta transformació es farà dues vegades al mes, els dies 15 i 30/31.
  • Reduir i deixar sense contingut les Disposicions Addicionals i Transitòries que no estan en vigor.
  • Incloure el ¼ de paga pensionable en aplicació del CCB.
  • Permetre que els partíceps en suspens puguin realitzar aportacions voluntàries.

Des de la Intersindical –CSC hem participat activament en algunes propostes i seguim vetllant pels interessos dels treballadors del Banc de Sabadell.

Intersindical-CSC – Secció Sindical Banc Sabadell

Dempeus per la defensa dels nostres drets!