La Intersindical-CSC ha participat a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya en la fase de tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones.

El posicionament inicial de la Intersindical-CSC en la seva exposició ha estat indicar que des del sindicat republicà es defensa la màxima que els serveis públics han de prestar-se directament per les administracions públiques que en tenen la competència com a garantia principal d’eficiència i de qualitat de servei, especialment en els casos de serveis públics d’atenció directa a les persones, com és el cas objecte d’aquest projecte de llei.

Ara bé, considerant aquest premisa inicial, i la voluntat dels poder públics de mantenir l’externalització de determinats serveis públics al sector privat ens felicitem que es dugui a terme aquest projecte de llei que ha de servir per millorar la prestació dels serveis públics, en el supòsit necessari d’externalització i en destaquem els següents punts:

  1. És rellevant que la prestació de serveis a les persones tingui una fugida a criteris empresarials i vetlli per la qualitat, a la proximitat i afavoreixi al teixit empresarial de Catalunya, com ara el teixit associatiu, les PIME i les cooperatives de quilòmetre zero
  2. És destacable el fet que el projecte de llei faci una clara referència als principis de qualitat, continuïtat de prestació del servei, accessibilitat, dsponibilitat i exhaustivitat i també a principis de responsabilitat social dels licitadors, en especial a les matèries d’igualtat, respecte al medi ambient, lluita contra la corrupció i molt especialment en matèria d’inserció laboral de persones i col·lectius amb riscos importants.

Ara bé, des de la Intersindical-CSC volem també posar alguns accents o alertes, per evitar un fracàs d’aquesta bona proposta, per posar alguns exemples:

  1. Els mecanismes de contractació i renovació de contractes caldrà que no se supeditin necessàriament a les aprovacions de pressupostos i han de requerir una cura molt especial en la tramitació planificada i avançada, donat que les entitats que licitaran per aquests contractes no poden “pagar els plats trencats” de la mala planificació de la contractació a les administracions públiques
  2. Cal vetllar molt especialment pel pagament de la prestació dels serveis en els terminis més reduïts possibles per evitar que una mala gestió de les finances públiques de les administracions perjudiqui el funcionament del servei
  3. Cal estar especialment atents en el compliment estricte de la normativa laboral per evitar que la contractació a través d’aquest projecte de llei esdevingui un element de precarització dels treballadors i de les treballadores i vetllar per evitar la temporalitat i la precarietat dels treballadors i de les treballadores com a mecanisme per garantir la qualitat del servei
  4. Facilitar mecanismes d’avaluació de la qualitat que siguin objectius i senzills d’aplicar, a partir d’eines com les cartes de serveis i l’avaluació dels serveis públics amb la participació d’Ivàlua.

Aquests quatre punts, tot i que d’alguna manera es recullen al projecte de llei caldria que tinguéssin una millor i major regulació, per protegir a les organitzacions i a les persones treballadores de moments en que la gestió de pagaments o de la contractació no siguin del tot adequats.

Una regulació que també hauria de recollir la simplificació com a bandera per facilitar a les organitzacions a qui es desitja potenciar amb aquest marc normatiu que la burocràcia no sigui una “pega” i es pugui resoldre la necessitat de garanties amb la simplificació administrativa i documental.