Si estàs afiliat/da a la Intersindical-CSC, t’assessorem gratuïtament sobre aquesta tramitació

La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Per tant, d’acord amb aquesta sentència, les persones que hagin gaudit d’una prestació per maternitat i hagin tributat l’impost de l’IRPF, podran reclamar-ne la seva devolució.

Tot i que la sentència únicament fa referència a la prestació per maternitat, s’ha confirmat que també és extensible a la prestació per paternitat.

Com podem reclamar l’IRPF pagat indegudament?

La reclamació de la devolució de les quantitats corresponents a l’IRPF pagat indegudament es farà davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

L’AEAT ha habilitat un formulari per tal que es pugui reclamar la devolució de l’IRPF pagat indegudament, sense necessitat d’haver d’adjuntar cap documentació justificativa.

De moment, l’AEAT ha habilitat un formulari on es poden reclamar les prestacions cobrades els anys 2014 i 2015. A partir del mes de gener del 2019, es posarà a disposició el formulari per a poder reclamar les prestacions cobrades els anys 2016 i 2017.

L’Agència Tributària ha de resoldre la reclamació en un termini màxim de 6 mesos.

Què podem reclamar?

D’acord amb el que es disposa en la Llei General Tributària, el termini de prescripció per a la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts és de quatre anys. Per tant, es podrà reclamar el diner tributat per les prestacions cobrades des de l’any 2014 fins ara.

Qui va cobrar la prestació l’any 2014, va presentar la declaració l’any 2015. El termini per a reclamar l’import pagat indegudament l’any 2015 finalitzarà el mes de juny del 2019.

Passat aquest termini, només es podran reclamar les declaracions presentades els anys 2016, 2017 i 2018.

En el cas que s’hagués presentat algun recurs o s´hagués iniciat qualsevol tipus de reclamació en relació a declaracions fetes abans de l’any 2014, i es trobin en tramitació, també es podrà sol·licitar la devolució de l’IRPF d’aquestes declaracions.

Aquí hi trobareu la nota informativa publicada a data d’avui per l’Agència Tributària