teclat

Com denunciar

Quan l’empresa incompleix alguna de les seves obligacions o es produeixen irregularitats, la persona afectada pot presentar una denúncia davant el Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya. No obstant, aquesta via no impedeix buscar una solució en el propi centre de treball a través dels òrgans de representació legal de les persones treballadores: el comitè d’empresa, els/les delegats/ades sindicals i els/les delegats/des d’empresa.

Alguns exemples de casos freqüents d’anomalies en l’àmbit laboral són la demora de retribucions, la infracció de normes de prevenció de riscos laborals, la vulneració de drets sindicals, la contractació fraudulenta o l’assetjament laboral.

La persona afectada per aquestes o d’altres infraccions en el seu lloc de treball pot emplenar un formulari de denúncia i presentar-lo, entre d’altres, en qualsevol dels Serveis d’Atenció i Informació Ciutadana de les Inspeccions Territorials de Treball de Catalunya.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social i tot el seu personal estan obligats a considerar tota denúncia absolutament confidencial. Així mateix, la Inspecció ha de guardar secret sobre les dades i la informació de què s’hagi tingut coneixement en exercir les funcions inspectores.
Denunciar les irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del drets que té com a treballadora. Per tant, si aquesta no desitja guardar l’anonimat, també ho pot indicar en el seu escrit de denúncia.

Presentar una denúncia

La denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

1. S’ha de presentar per escrit.
2. S’hi ha d’identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament).

Per agilitzar la feina inspectora, l’escrit haurà de contenir la informació següent:

a) Dades d’identificació de la persona denunciant i signatura.
b) Fets constitutius de la infracció.
c) Data i lloc en què han tingut lloc els fets.
d) Identificació de l’empresa que hagi comès la infracció.
e) Altres circumstàncies que el/la denunciant consideri rellevants, com ara: la jornada de treball que es realitza, el torn, l’horari, la secció, etcètera.

És molt important que s’aporti tota aquesta informació a la denúncia per tal de saber, exactament, en quines condicions està treballant la persona denunciant. És un requisit essencial perquè l’inspector/ora pugui comprovar els fets més fàcilment.

Així mateix, les dades de contacte del/de la denunciant són imprescindibles tant per poder demanar-li més informació, si escau, com per enviar-li l’informe amb la resolució de la inspecció.

On adreçar-se per presentar la denúncia

La ITC, en el Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, compta amb quatre Serveis d’Atenció i Informació Ciutadana, ubicats en cada una de les províncies catalanes. La ciutadania s’hi pot adreçar presencialment per presentar la seva denúncia.

Abans de prendre qualsevol inicativa consulteu sempre amb el sindicat.