sign

En la nòmina d’aquest mes de Juliol tindrem un augment del 1,25% en aplicació del Conveni Col·lectiu de Banca signat el passat mes d’abril.

A més haurem de rebre els endarreriments des de l’U de Gener d’enguany i s’aplicarà sobre les pagues, els triennis d’antiguitat, plus de qualitat del treball, plus de polivalència funcional i plus transitori.

Tots els sindicats estem d’acord a demanar que aquests augments NO siguin absorbits pel B-50

El més estrany es que els sindicats que varen signar el Conveni Col·lectiu , varen acceptar l’article 5 del mateix que copiem tot seguit:

“Artículo 5º.- Cláusula general de compensaciones y absorciones.

 1.- El Conveniocompensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas por el personal, bien a través de otros Convenios o Normas de Obligado Cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las Empresas.

 2.- Quedarán asimismo absorbidos por el Convenio, en la medida en que sea posible, los efectos económicos que puedan derivarse de disposiciones legales o administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma del Convenio. A efectos de practicar la absorción se comparará nglobalmente la situación resultante de la aplicación del Convenio y la que resulte de las disposiciones legales y administrativas, excluidas de éstas las que fueran meramente aprobatorias de otros Convenios Colectivos.”

Es un obvietat que estem a favor de que no siguin absorbits aquests augments, però demanem als Sindicats signants més rigor a l’hora de signar segons què.

 No val acceptar un pacte i després demanar que no s’apliqui allò que ja està signat.

CSC, avancem amb tu!