Després d'un intens període de consultes i reunions, finalment s'ha signat el Pacte de Préstecs per Empleats

Després d’un intens període de consultes i reunions, finalment s’ha signat el Pacte de Préstecs per Empleats

Amb una representativitat del 76,25% -suma de tots els sindicats favorables- s’ha signat el pacte de préstecs sense cap modificació de les ja comentades al darrer comunicat.

1) Per a préstecs nous: Euribor -0,50 (sense clàusula sòl)

2) Per als préstecs vigents: possibilitat d’acollir-se a un tipus d’interès fix segons detall, depenent del temps pendent d’amortització:

Fins a 20 anys 1,10%

Fins a 25 anys 1,15%

Fins a 30 anys 1,20%

Podran acollir-s’hi tots els empleats que tinguin un o diversos préstecs  per compra de primer habitatge, formalitzant un contracte de novació privat sense cap despesa. Per a préstecs formalitzats a un termini superior, s’haurà de disminuir el període d’amortització fins a un màxim de 30 anys.

Per adherir-se a aquestes modificacions, serà requisit indispensable formalitzar una assegurança de vida amb Bansabadell Vida amb la bonificació del 55% de la quota, i per un límit del capital pendent del préstec descomptant 1,3 anualitats del nostre SAA que tenim garantit per aquest pacte.

El termini màxim per sol·licitar el canvi a tipus fix serà el 17 de Juliol de 2015. El banc posarà un enllaç a la intranet o una bústia de correu electrònic per tal que els empleats puguin fer la sol·licitud.

Aconsellem fer una simulació del que us pot suposar el canvi de tipus variable a fix a l’enllaç www.calculohipoteca.org ; només cal posar el capital pendent del préstec, el tipus d’interès i el termini en anys (l’aplicatiu accepta fraccions). La simulació del càlcul de l’import de  l’assegurança de vida la podeu fer a través del Sèneca, ja que posant el vostre DNI us identifica com a empleats i us aplica el descompte.

3) Compte Expansió. No han acceptat la nostra demanda d’incloure els beneficis d’aquesta modalitat de compte en el compte nòmina empleat. Els empleats que vulguin gaudir de les targetes de dèbit per poder fer reintegraments en efectiu sense comissions a caixers externs als del grup BS , així com disposar d’un extorn del 3% de l’import carregat per rebuts domiciliats fins a un màxim de 20 €, hauran de fer-ho obrint un compte Expansió (no serà necessari el requisit de domiciliar la nòmina).

Avancem amb tu

CSC