Foto: estoc CSC

Foto: estoc CSC

Préstecs Empleats – Resum reunió 26 de Maig de 2015.

Per tal d’agilitzar la reunió, es divideix el contingut en tres apartats a fi de tractar-los independentment.

1) Préstecs nous (a formalitzar des d’ara).

2) Cartera de préstecs vigents

3) Assegurança de vida empleats.

En el primer punt tothom es va mostrar favorable a aplicar, en els préstecs que es formalitzin d’ara endavant, les condicions que ja teníem pactades d’abans d’abril del 2013, o sigui pels PH primera residència un tipus de l’Euribor – 0,50 punts i sense la clàusula sòl.

En el tercer punt, i davant de la disparitat de criteris que va haver-hi, es va prendre l’acord de deixar-ho fora d’aquesta negociació i parlar-ho, si s’escau, en alguna propera reunió que tingui com a contingut el tema de beneficis socials. Per tant, quedarà de la mateixa manera que estava: l’assegurança cobreix l’import de 1, 2 o 3 anualitats, depenent si es tracta de mort natural, per accident o per accident de trànsit.

En el segon punt, que afecta al tema del empleats que actualment tenen préstecs vigents i que estan pagant la clàusula sòl, no va haver-hi cap variació per part de l’empresa que no s’hagués ja tractat a la reunió anterior, llevat de donar una solució als 1.578 empleats que disposen de préstecs a un termini superior a 30 anys. Pel que fa al banc, prendria com termini de l’operació d’aquests préstecs el temps que manca des d’ara fins al venciment del préstec, independentment del termini inicial pactat. Per a la resta de personal que s’excedeixi del termini de 30 anys, comptats des d’ara, i que vulgui acollir-se a la modalitat de tipus fix, l’única opció que tenen és fer una novació de l’escriptura, formalitzant-la notarialment i registral a fi d’escurçar el termini fins a 30 anys.

Així doncs, tothom podrà passar la seva hipoteca a un tipus fix, sempre que el termini de l’operació sigui com a màxim 30 anys. Evidentment, totes aquestes novacions duen implícites la formalització de l’assegurança de vida obligatòria per l’import del deute menys l’anualitat que ja tenim coberta per l’assegurança de vida.

El banc no ha donat cap altra alternativa als empleats que vulguin mantenir els préstecs en la modalitat de variable, i s’ha negat en rodó a treure la clàusula sòl o a rebaixar-la.

Us recordem els tipus de la modalitat fix:

Fins a 20 anys 1,15%

Fins a 25 anys 1,20%

Fins a 30 anys 1,25%  

SUPERIORS A 30 ANYS, NOVACIÓ A NOTARIA, TERMINI MÀXIM 30 ANYS.
Des de la CSC, estem d’acord a signar el canvi de tipus (euribor -0,5 punts) sense clàusula sòl per a les noves hipoteques. Per contra, no som partidaris d’incloure en el pacte l’oferta del banc de canviar els tipus d’interès de variable a fix, ja que penalitza els 1578 empleats que disposen d’un PH a més de 30 anys, obligant-los a escurçar el termini dels préstecs i a fer una novació notarial que els suposarà una despesa addicional.

De tota manera instem el banc a què faci una oferta per aquest tema puntual a banda de la normativa de préstecs.

CSC, avancem amb tu!