Foto: agències

Foto: agències

ORDRE EMO/119/2015, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d’Aran el dia 24 de maig de 2015

Treballadors que no tinguin descans el dia de les eleccions:
Permís retribuït i no recuperable, d’un màxim de 4 hores per a exercir el seu dret a vot.

Per a treballadors que facin jornada parcial:
Si la coincidència és de com a màxim 2 hores: Sense permís.
Si la coincidència és de més de 2 hores i menys de 4: Permís de 2 hores.
Si la coincidència és de 4 o més hores: Permís de 4 hores.

La determinació del moment de la utilització de les hores concedides per a la votació, és potestat de l’empresari.

Membres de la mesa electoral o interventors.
Si el dia de les eleccions treballen: Permís de jornada completa, més les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.
Si el dia de les eleccions no treballen: Les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.

Apoderats:
Si el dia de les eleccions treballen: Permís de la jornada completa.

Canvi de torn:
Si algun interventor, membre de mesa o apoderat treballés en el torn de nit del dia 23/05/2015, i sempre que ho demani, se li ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

IMPORTANT:
L’empresa té dret de sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, de ser interventor o membre de mesa electoral, o d’haver exercit la sol·licitud del vot per correu. En cas que el treballador no l’aporti, pot no remunerar-se el permís.