Joan Arimon, secretari general de la federació d'Administracions Públiques de la CSC, durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya

Joan Arimon, secretari general de la federació d’Administracions Públiques de la CSC, durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya

Ahir, dijous 26 de març, la Federació d’Administracions Públiques de la Confederació Sindical Catalana ha comparegut, a requeriment de la Comissió d’Afers Institucionals, al Parlament de Catalunya, per explicar davant d’aquesta comissió el nostre posicionament en relació amb el Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Els punts bàsics de la nostra intervenció han estat:
  • Cal que aquesta llei propiciï també la potenciació d’ocupació de qualitat a través de la creació de llocs de treball d’alt valor afegit.
  • La facilitació de l’inici d’activitat a través de controls a posteriori del compliment dels requisits que les empreses declaren complir (únic requisit per a l’inici d’un gran nombre d’activitats) no ha de restar efectivitat ni rigorositat a aquests controls. S’ha de dotar les administracions amb tots els mitjans humans i materials per efectuar aquests controls de manera real i efectiva.
  • Hem proposat la creació d’un Registre Electrònic d’Activitat Empresarial, en el qual les empreses que iniciïn activitat hagin de dipositar electrònicament l’acreditació dels requisits necessaris per a aquest inici d’activitat, cosa per a la qual tindrien un determinat termini. Aquest registre alliberaria mitjans per a activitat inspectora més complexa i es podria utilitzar amb finalitats estadístiques. Paulatinament s’hi podrien anar afegint la resta d’empreses existents abans de l’entrada en vigor de la llei.
  • És necessari disposar d’un desenvolupament reglamentari d’un règim sancionador específic en els casos d’incompliment, en el cas que no hi hagi regulació sectorial a aplicar.
  • Cal personal suficient i amb la formació adequada en les solucions d’interoperabilitat que precisarà el desenvolupament de la llei i també en matèria de funció inspectora.
  • S’ha d’establir un sistema d’avaluació periòdica del sistema implementat per la llei, de manera que se’n pugui millorar i corregir el que calgui.
  • Cal que les cartes de serveis de les diverses administracions tinguin un contingut mínim i unificat, en què ens contemplin els requisits mínims, els serveis a prestar, els terminis, el contingut del servei i totes les altres dades d’interès per a la ciutadania.
  • La llei faculta, en determinades condicions, que alguns municipis deixin de prestar alguns serveis públics. És essencial que la llei prevegi quina serà l’administració que prestarà aquests serveis suspesos.
  • Les administracions públiques han d’adoptar solucions unificades i coordinades per garantir l’accés comú a les dades d’interès. Els instruments de què es pot dotar són els catàlegs de serveis i els mapes de competències.