Foto: estoc CSC

Foto: estoc CSC

Règim general de la Seguretat Social (descarrega en pdf picant ací)

BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors 1.056,90 3.606,00
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 876,60 3.606,00
3 Caps Administratius i de Taller 762,60 3.606,00
4 Ajudants no Titulats 756,60 3.606,00
5 Oficials Administratius 756,60 3.606,00
6 Subalterns 756,60 3.606,00
7 Auxiliars Administratius 756,60 3.606,00
Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 25,22 120,20
9 Oficials de tercera i Especialistes 25,22 120,20
10 Peons 25,22 120,20
11 Treballadors menors de 18 anys, siga quina siga la seua categoria professional 25,22 120,20

 

TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00
Resta d’Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30

(1) Tipus de contingències comunes (IT): treballadors amb 65 anys i 35 anys i 9 mesos de cotització o 65 anys i 3 mesos i 35 anys i 6 mesos de cotització: 1,50% (1,25% -empresa- i 0,25% -treballador-).

(2) En els contractes temporals de duració efectiva inferior a set dies, la quota empresarial per contingències comunes s’incrementa en un 36 per cent. No s’aplica als contractes d’interinitat, ni al Sistema Especial per a treballadors per compte d’altres agrari, inclòs en el Règim General.

DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Tipus General 5,50 1,55 7,05
Contracte duració determinada a Temps Complet 6,70 1,60 8,30
Contracte duració determinada a Temps Parcial 6,70 1,60 8,30

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,20 0,20

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

 

LÍMITS COTITZACIÓ D’ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS
MÀXIM MÍNIM
3.606,00 756,60

 

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL
GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 6,37
2 5,28
3 4,59
4 a 11 4,56

 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 21,62 648,60 9.080,40

 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDES D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 17,75 532,51 6.390,13